การบำรุงรักษากันสาด 101

Trish Harvey | October 10, 2018 | 0

หน้าที่ของกันสาดผ้าใบที่บ้านของคุณคือการปกป้องจากการทำร้ายของสภาพอากาศ มันมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องและสร้างความเก๋ไก๋ในการตกแต่งระเบียงบ้านของคุณ รวมถึงหน้าต่างหรือประตูหน้า เมื่อเวลาผ่านไปกันสาดผ้าใบของคุณจะสกปรกโดยฝุ่นละออง มลพิษและเศษอื่นๆ จากปัจจัยภายนอก เช่นต้นไม้และฝน  เพื่อให้กันสาดดูดีที่สุดและยังคงการทำงานอยู่ได้ โดยเคล็ดลับคือการทำความสะอาดปีละครั้งหรือสองครั้ง นี่คือขั้นตอนพื้นฐาน แต่สิ่งที่สำคัญในการรักษากันสาดคือ:

1. เอาฝุ่นและสิ่งสกปรกออกและไม่ให้สิ่งดังกล่าวอบตัวจากความร้อนบนกันสาด ล้างกันสาดเป็นประจำด้วยด้วยสายยางฉีดน้ำ

2. หากคุณเห็นว่ามันยังคงสกปรกหลังจากการล้าง ให้ฟอกด้วยสบู่อ่อนและใช้แปรงขนอ่อนขัดทำความสะอาดกันสาด

3. อย่ามองแต่เพียงเฉพาะแค่ตัวกันสาดเท่านั้น แต่ให้ดูบริเวณโดยรอบด้วยว่าสะอาดหรือไม่ เช่น ต้นไม้ รางระบายน้ำ

4. หากคุณเห็นสิ่งสกปรกตกค้างที่กันสาดแม้แต่หลังจากการทำความสะอาดด้วยสบู่ ให้ลองใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาทำความสะอาดผ้าดู เช่น น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาทำความสะอาดรอยด่างโดยขึ้นอยู่กับชนิดของกันสาดของที่คุณมี

How to Pest-Proof Your Home

Trish Harvey | October 9, 2018 | 0

Choosing the best company to offer pest control in Penrith is one of the most important steps to fight pests at home. When you hire a professional to do the pest control, make sure they not only use effective methods designed for the specific type of pest you are dealing with, but also ensure it is safe for your family. But before you reach that point wherein you worry about your family’s health and the structural integrity of your home, you should focus on preventive efforts first. Prevention is still better than cure, after all.

The best method of pest control in Penrith is prevention. You need to learn how to detect the presence of pests and control them before they spread throughout your home. Furthermore, you should pest-proof your home to discourage pest infestation.

How do you discourage pests from infesting your home? You can follow these tips:

 • Make sure you keep all of your food items and left-over food properly sealed and in the right container. Food can attract pests to come over and live in your home. By making sure food items are not sprawling around, you will not invite those pests in.
 • Always clean your entire house, especially those areas often neglected. You will be surprised to see pests thriving under kitchen cabinets or areas of the house that are rarely seen. Aside from getting rid of food scraps (or storing them properly), throw away your trash on a regular (if possible, daily) basis.
 • Keep your dumpster tightly closed. Again, any leftover food items or food scraps in the bin can encourage pests to live within your property.
 • Always keep your storage areas and the entire house properly ventilated. Also, make sure there are no moist spots by cleaning them regularly and making sure it is dry.
 • Avoid opening your doors for a long time as you can let the pests in without your knowledge. If you can install a screen door, that would be recommended so you can keep the pests at bay.
 • Check your entire house for any holes or cracks that pests can use to get into your home. These cracks can serve as an entry point for these pests. The worst thing about these pests is that they live within the structure of your home, which gradually degrades the overall structure without your knowledge.
 • If you see any signs of decay in the building’s exterior structure, make sure to have it repaired immediately. Aside from the possibility that pests can cause the wood to deteriorate, it can also attract more pests into your home.
 • Check the basement foundation for any loose mortar. Like decaying wood, this can also be cause for pest infestation. You need to check it regularly to ensure that you fix the problem as soon as possible.

Hiring a pest control in Penrith can be expensive depending on the extent of the pest problem. Hence, you should not take the issue lightly. Focus on preventing pests rather than treating or controlling them. This will guarantee that your house will last for several years and that your family’s health is not at risk.

Imperative Tips to Consider Before Buying Office Furniture…

Trish Harvey | October 8, 2018 | 0

The cost of the latest office furniture items made available these days is very high. It is indispensable that you decide thoroughly as to what type of furniture is required for your office, which would be suitable for your needs before making the purchase. The primary features that must be considered while buying furniture items for your office are mainly the cost, style and ergonomics. There are unlimited choices of office furniture items available online, that too at unbeatable prices.  Lucrative offers are available on the websites when one purchases office furniture onlineThis helps you to give a modern look to your office at pocket friendly prices.

 Office Furniture Items Available Online

The products that can be purchased for use in offices from online furniture stores include tables and desks, computer tables, coffee tables, office chairs, center tables and office desks.  The office furniture items are made using different types of wood like rubber wood, teak wood, sheesham wood, pine wood, and mango wood.

 The furniture ordered online is delivered to your doorstep and mostly all websites provide assurance as regards the quality of the product, as well as EMI options. The dealers providing office furniture online offer their customers more discounts and varieties of style in comparison to the brick and mortar stores. A wide range of office furniture items is made available in online stores. These are designed in a classy manner and are durable products. However, it is very obligatory to do some research before buying items online so as to get hold of premium quality furniture from online furniture stores.

 Plan Well Before Buying Office Furniture

It is necessary that a budget be set before making a purchase of office furniture. Not only that you must also decide as to what type of furniture items are required for your needs. You must know about the dimensions of the items required so that whatever you buy fits the space for which it is being purchased. For this, you need to mainly consider the shape, height and width.  Also, buy items that match the layout of your office and go well with the existing décor. You can even compare the prices of the furniture items you have decided to purchase on different websites to get the best deal.

 If you have decided to order large quantities of furniture items for your office, then it is obligatory for you to ask about the shipping charges prior to making the final purchase. It is, likewise, imperative to know about the online store you are dealing with before providing your credit card information.  All these features must be kept in mind as they would be helpful in making your shopping hassle free.

There are many other furniture items offered by these websites apart from office furniture. You can even buy stylish sofas that are specially designed for comfort, shoe racks, wardrobes, chest of drawers, and bookshelves. It is apt to buy office furniture online, especially if you are renovating your existing office as the investment is quite a lot, and you can purchase high end furniture items online at better discounts from reliable suppliers. An important feature that must be kept in mind while buying furniture online is to strike a balance on the variety and functionality of the product.

Setting up a business for selling platinum rings

Trish Harvey | October 8, 2018 | 0

Platinum is a rare metal, and this makes it expensive to acquire also. Engagement rings made of platinum cannot be found in all jewelry stores owing to their expense. Hence, opening a business premise for selling platinum engagement rings is a good idea. But you should research carefully and then only start your business.

Further, when you start, the hours of business should be clearly visible from the outside of the shop so that the potential clients are informed.

Research about the business

 The location of the business has to be adequately chosen. The area has to be safe and secure to ensure the rings are not stolen, and customers are well guarded. The location has to have a good CCTV surveillance system, and the guards around the premise should be highly trained. Ample parking, high-quality cleanliness and a well-organized environment should be maintained. Transportation of the rings has to be smooth without any hitches. The rings should be transported in a bullet proof and tinted van to ensure high levels of security.

The inside arrangement of the business premise should be attractive to the clients. The glass cabinets holding the rings should be stainless and shiny. The rings should be arranged according to the one with least weight to the one with most weight. Every ring should be separate and well labeled showing the weight, price and the type of ring design.

The price of the platinum engagement rings has to be affordable to clients. Clients who purchase these platinum rings more than once must be offered a discount so as to strengthen the good relationship with them. Clients must also get offers during Easter and festive seasons to ensure good future sales. Use of credit cards is highly recommended instead of paying in cash due to security purposes.

The business must target newly married couples and international clients because a premise of this sort is found only in few places around the world.

The client base can be increased once the business is verbally advertised. For instance, a client can tell a friend where to find platinum rings, and this will promote the business. This business should have a website, or a  Facebook page which is active and also help in answering questions from international customers.

Employee etiquette

The employees should be more than three in the premise to ensure all the customers are served well. The staff should meet early before working hours so as  to discuss the agenda of the day and to correct past mistakes. Employees should have a positive attitude that will ensure they work as a team. If the employees adhere to the rules, they will optimize the productivity of the company. The dress code of the employees should be formal smart during weekdays and during the weekends, it should be casual smart in order to be impressive to clients. The business accountant should be well trained to ensure no or minimal losses.

If all the above information is taken into account, the success in your business of selling platinum engagement rings will surely be achieved.

Things to Know about Occupational Hygiene

Trish Harvey | October 8, 2018 | 0

https://resile.com.au/resile_services/occupational-hygiene/Occupational Hygiene practices are crucial in the industrial sector. Not only it protects the workers, it’s also a sign that a business prioritizes the well-being – an implication that they’re safe to do business with. Does your company need an occupational hygiene assessment? Here’s what you need to know before hiring someone to monitor your workplace:

occupational hygiene assessment

What is Occupational Hygiene?

Occupational hygiene is a set of practices meant to prevent employees from catching illnesses or getting injuries.

 • It’s a thorough process because the workers and even the products are exposed to risk.
 • It’s about anticipating situations that may cause harm to workers
 • Its practices aim to recognize the possible environmental dangers
 • It involves evaluations, such as an Occupational Hygiene Assessment (more on this later)
 • Its measures are aimed towards controlling those recognized dangers in the workplace

The dangers are further categorized into:

 • Biological – Bacteria, viruses, animals, certain types of plants, etc.
 • Chemical – Skin irritants, carcinogens, and respiratory sensitizers
 • Physical – Electricity, heights, too much noise, vibration
 • Ergonomic – Repetitive movements, uncomfortable desks, and chairs, or anything that might harm the musculoskeletal system
 • Psychosocial – These might include stress, violence, and harassment.

Licensed Occupational Hygienists

The practices for occupational hygiene are performed by licensed occupational hygienists. They are hired by contracting firms that specialize in occupational health or hygiene services.Occupational hygienists are trained in planning and executing those abovementioned practices. Most of the time, they also work with other professionals who do other tasks as well.These experts can work in a wide range of industries – manufacturing, mining, fast food, retail, and so on.

Occupational Hygiene Assessments

This is an evaluation conducted to test if a workplace environment has any of those abovementioned dangers. It’s only performed by licensed occupational hygienists. The monitoring and assessment variations depend on the facility or company’s needs. But typically, the measures of this assessment include::

 • Exposure Monitoring

In this activity, hygienists measure the magnitude or duration of the workers’ exposure to hazards. The hygienist may also perform a series of monitoring of the extent of the exposure to a certain material or element. A few examples are noise levels and Asbestos. For the latter, the Occupational Hygienists may refer to the Health and Safety at Work (Asbestos) Regulations 2016.

 • Injury Management

On the other hand, if an accident happens and a worker is injured, he or she is automatically cared for by the company’s Injury Management program. The main objective of this program is to keep the injured employee productive and work at his own pace.During the program, the injured employee: Click here Resile

 • undergoes treatment and rehabilitation for return-to-work.
 • are given tasks that are shaped based on their temporary medical circumstance.
 • are provided with a compensation claim that’s also handled by the management.

Every company that has a high exposure to hazards should prepare an organized response, in case an accident happens. Today, most companies hire occupational hygienists or medical management teams to keep everything in place.

Final note

No employee or client would want anything to do with a poorly maintained work environment. As a business owner, it’s your responsibility to hire experts for this crucial task.If your firm necessitates an after hours injury management, then a convenient choice is https://resile.com.au/resile_services/occupational-hygiene/

Recent Posts

Categories